Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 26.9.2005
[Opdateret d. 27.9.2005]

ANMELDELSE
Jens Anker Jørgensen og Knud Wentzel (red.):
Hovedsporet – Dansk litteraturs historie
Bidrag af: redaktørerne, Johnny Kondrup, Peter Olivarius, Bjarne Sandstrøm, Svend Skriver, Marianne Stidsen
Billedredaktion: Poul Erik Tøjner
Litteraturhistorie
672 sider
Kr. 395,-
Gyldendal
Udkommet 9. september 2005

 

Af
Christian Bonde Korsgaard
Omslag til bogen

Udspring fra Københavns Universitet
Bidragyderne til denne hovedsporet er hovedsageligt københavnere og har sit udspring i undervisningsflokken på danskstudiet ved Københavns Universitet.

Trukket tilbage i første omgang
Der har været lidt virak i forlagskulisserne omkring udgivelsen af Hovedsporet. Bogen blev i første omgang sendt ud til redaktioner og anmeldere – men trukket tilbage i sidste øjeblik, fordi illustrationerne efter sigende var af for dårlig kvalitet: De havde alle et grønligt skær. Nu er andet og forbedrede udgave så på gaden.

For nutidens
dansker

"Hovedsporet er en litteraturhistorie for nutidens dansker, hvis horisont i de sidste år er blevet vældigt udvidet i kraft af europæisk fællesskab, indvandring og globalisering. Danskeren er blevet verdensborger. Hovedsporet er en overskuelig litteraturhistorie for dem, der hverken vil afskrive deres forhistorie eller fortabe sig i den.[...]"
Citat: Fra omslaget til Hovedsporet*

RELEVANTE LINKS:

Få sat Hovedsporet lidt i perspektiv og læs også Christian Bonde Korsgaards slentrende guide i udvalgte danske litteraturhistoriske værker hos Sentura...

Hovedsporet blev præsenteret ved et debatmøde i Louisianas bådehus. Læs Nanna Goul Hansens fordragelige reportage fra arrangementet hos Politiken...

Hos litteraturpriser.dk kan du finde en god oversigtsliste med korte omtaler af tidligere danske litteraturhistorier...


 

Kejserens gamle kælder

Gyldendals litteraturhistorie, Hovedsporet, er sikker. Alt hænger smukt sammen. Men den er også kedelig – for den skinnende version af den gamle måde at fortælle historie på gør, at selve litteraturen har svært ved at komme frem i lyset...

BONUS-INFO:
Læs forordet fra bogen
Læs en slentrende guide til andre litteraturhistorier

ANMELDELSE: Nok er litteraturhistorien i Hovedsporet opdateret og nok er der drejet lidt på nogle knapper. Fx taler man nu med en vis forsigtighed om den implicitte forfatter, hvor man før ville have udtalt sig mere bastant om indholdet. Hvad, der desværre overhovedet ikke har ændret sig, er, at hele historien er spændt op på ismernes vakkelvorne skelet. Dermed er alt ved det gamle, alt for meget ved det alt for gamle, ville unge stormere måske kunne finde på at blæse ud med.

Men fordi ret skal være ret, og fordi Gyldendal er Gyldendal, må der ingen tvivl herske om at denne udgave af den gamle litteraturhistorie kan være lige så god, eller endda lidt bedre, end hvad folk ellers har stående hjemme på hylderne. Hovedsporet er så sikker, at den slet ikke er en satsning, den lever højt og flot op til sin prangende, monologiske titel, den følger og udpløjer det samme spor, som vi allerede godt vidste var hovedsporet.

Den er bare også lidt for kedelig, lidt for uklar i mælet, skelende i blikket og alt for uambitiøs til det nye årtusinde, skribenterne selv påkalder i forordet. Hovedsporets forfattere lider ikke af revolutionsdrømme, hvilket både isolerer og afspænder teksten.

Kunne have fokuseret på litteraturen
Problemet – og det kan da være, det kun er mit problem – hviler såre simpelt i et par metodiske uafklaretheder. Hvad er litteratur og hvad, hvordan og hvornår er en isme? Kan de to begreber overhovedet spille sammen, når det skal gå så hurtigt henad overfladen?

Man har muligvis ment, at man i den interesserede læsers navn ikke må nærme sig sandheden alt for meget – så bliver det altså for svært at læse – og derfor har man skåret bredt ned gennem hele det humanistiske felt. Man sigter lige netop så tilpas bredt, at det ikke er muligt at diskutere. Det er altid lidt mere rigtigt, end det kan siges at være forkert. Eksempel: Om perioden 1770 til 1870 forlyder det: "Denne litteratur er domineret af harmonisøgende forestillinger, der ikke bryder med kristendommen." Spørgsmål: Hvad skulle det sige at bryde med kristendommen og er det ikke netop tegn på det modsatte, at ens forestillinger er harmonisøgende? I al fald, hvad med Kierkegaards forfatterskab, bygger det så på pseudoproblemstillinger? Og hvad er H.C. Andersens problem?

I stedet kunne man have valgt at fokusere langt skarpere på litteraturen som sådan og ikke alt muligt udenoms, der hænger og dingler og lægger sig til at slumre og nynne inde i historiebegrebet. Der er kort sagt alt for meget ordstøj og øjesod, til at man klart og tydeligt kan se litteraturen som den ud- og indfolder sig selv gennem den tid, der bare går.

Sammenlignet med fx Oluf Friis' litteraturhistorie fra 1945 eller nogle af Harold Blooms mursten – lykkes det ikke i samme grad for dette kollektiv af skribenter at få genskabt sammenhængende omrids af tidligere tiders fælles bevidsthed; altså de horisonter der lægger sig til hinanden og som fjerner os fra vores ophav. Det blik, man her kaster på fortidens litteratur, formår ikke til fulde at få den til at se endnu-levende ud, omend den fortælling, man har valgt at udføre, udføres til punkt og prikke og med masser af forskellige søm mellem brædderne. Hovedsporet vover for lidt og planerer for meget, når vejene bugter sig frem og tilbage i vores uvægerligt afvigende opfattelser af, hvordan den litterære arvs landskab ser ud.

Både-og-men-ikke-helt-alligevel
Metodisk set kører man lige på med en slags både-og-men-ikke-helt-alligevel angående de litteraturhistoriske ismers status. Godt nok er man klar over, at der er tale om en relativ fortolkning, altså at en isme minder mere om en eftertidens begrebslige metafor end en samtidens bogstavelige virkelighed, men alligevel beholder man alle de samme vindtørre og rumskæve betegnelser, som man altid har sat streger i tidens og teksternes gang med.

Det kan godt være, det ikke må tages alt for bogstaveligt med de ismer, men hvis det ikke må det, så må forfatterne altså skrive en lille-bitte smule mere spændende, og som om de selv er klar over, at det hele dybest set er gas. Et overkommeligt eller ubrydeligt problem er det for eksempel, at der er et fyrreårs hul i slutningen af 1500-tallet, en periode udenfor ismernes herredømme. Hvad skete der dengang? Sov de allesammen? Var der pest? Fest? Ferie?

Vi falder som regel fremad
Kort fortalt – og det er da ganske godt fortalt, fint nok, men berettigelsen af endnu en omgang gemmer sig – falder mennesket ud som individ af tidligere tiders fællesskab. Det gør ret ondt og begynder at ske med Kingo.

Kierkegaard er så det første voksne menneske i dansk litteraturhistorie. Så kommer der noget modernisme, hvor vi søger med lys og lygte efter en milepæl på de danske markveje, og eftersom Johannes V. Jensen stadig befinder sig bedst under betegnelsen Folkeligt Gennembrud, og fordi man jo skal have et-eller-andet nyt at komme med som retfærdiggørelse af hele projektet, bliver det – the Shock of the New – ingen ringere end Hans Scherfig, der ligesom er denne historiefortællings bud på en stor dansk kanon i det tyvende århundrede. Det er da nyt. Men er det godt? Og hvor længe vil den udlægning holde det sorte europæiske isvand ude af de hyggelige stuer?

Vi ender, hvor vi står, og hvor vi plejer at stå i noget skuddermudder kaldet postmodernisme. Den store omvending er, at nu gør det ikke længere ondt, at jeget er gået i stykker. Det er blevet sjovt. Punktum. (Spørgsmålstegn.)

Havde man kunnet undvære ismerne, ville det, der i Hovedsporet står lidt for skjult, som tre-fire dioder i tekstens sammenfiltrede ledninger, begynde at blinke. Nemlig, hvor den egentlige litteratur får skabt sin historie: hos de store, enkeltstående forfattere, der ikke er repræsentative for andet end først og fremmest sig selv. Hver gang, det begynder at ryge og dampe en lille smule i Hovedsporet, rejser fire hoveder sig i de gamles haller: Goethe og Nietzsche, Byron og James Joyce. Hvis nu man havde sat nogle kompetente folk på de fire herrer og havde brugt deres navne og værker som klangbund for danske forfattere, – så ville man have haft en helt ny og interessant litteraturhistorie og måske set med solen i øjnene, hvad man, som det er nu, kun kan ane i halvmørket: at udover H.C. Andersen og Kierkegaard er vi nærmest slet ikke med i løbet.

Blandt de sidste af en gammel slags
Indimellem minder Hovedsporet alt for meget om en bluffers guide til dansk litteratur. Det gør den, fordi man genfortæller de store værkers handling, kommer med en som oftest konform analyse af personernes indre og ydre kvababbelser og ender med en kontant placering i et velkendt kanonisk perspektiv, der desværre er meget svært at tyde i forhold til gængs forfatterskabslæsning (ingen er bedre til [teknik-X] end [forfatter-Y], heller ikke [forfatter-Z]).

Skribenterne gør det da generelt ganske gedigent, alting er meget lindt og fint flydende og den overordnede komposition med nogle fødsler, brud og faldsfornemmelser er superbt gennemført – dog svinger bidragene lidt for meget mellem det langtrukkent kedsommelige og det overstadigt postulerende. Enkelte afsnit er desværre decideret uoplagte og sekundavare uden et reelt og autoritativt samlet overblik.

Hvis man ikke har eller ikke kender en dansk litteraturhistorie allerede, så er Hovedsporet den helt rigtige investering. Den samler som ingen anden dansk litteraturhistorie før sig det hele sammen om et genkendeligt forløb og indtager dermed en fornem førsteplads i rækken. Men hvis man søger noget nyt, noget spændende og lovende, ser man ikke Hovedsporets rigide plot længere. Det er indiskutabelt blandt de sidste af en gammel slags, og ikke blandt fremtidens første.* * *

 
BONUS-INFO


Forord

I denne bog er fremstillingen af dansk litteratur koncentreret om det historisk repræsentative. Baggrunden er det pres, der i de senere år fra flere sider er blevet rettet mod den nationale tradition. Det ansporer til en anden vægtning og en stærkere sortering end den, man normalt finder i litteraturhistoriske fremstillinger. For det første har vi af hensyn til det fulde historiske overblik givet det lange tidsrum frem til 1770 behørig plads i forhold til det par århundreder, der følger efter. For det andet har vi stiliseret litteraturens store netværk af stier og forgreninger ned til en enkel kraftig streg. Hovedsporet er vores bud på den udgave af den litterære tradition, som danskerne skal bringe med ind i fremtiden. Bogens målgruppe er derfor ikke alene lærere og studerende i faget dansk, men også den alment interesserede læser.
    Den danske litteraturs historie falder i denne fremstilling i seks hovedkapitler: oldtid, middelalder, 1536-1770, 1770-1870, 1870-1965 og 1965-2000. Den sidstnævnte periode er så tæt på nutiden, at et hovedspor endnu ikke klart tegner sig, og den behandles i et afsluttende essay med undertitlen Et forsøg. I bogens indledning uddybes det ovenfor antydede synspunkt, og periodeopdelingen motiveres. Hvert af de tre hovedkapitler, der dækker tidsrummet 1536-1965, indledes af et overblik, dvs. nogle groft opridsede historiske rammer. Her skitseres de væsentligste politiske forhold, de vigtigste forhold omkring produktion og distribution af bøger samt periodens overordnede ideologiske forestillinger. I oldtids- og middelalderkapitlerne er de nævnte forhold indeholdt i teksten, og på grund af de særlige vilkår for tiden 1965-2000 har vi ikke ønsket at etablere en sådan ramme for denne periode.
    Indledningen og overblikskapitlerne er skrevet af Knud Wentzel, oldtid og middelalder af Jens Anker Jørgensen, tiden fra reformationen til og med Ewald af Bjarne Sandstrøm, slutningen af 1700-tallet (tidsskrifterne og Baggesen) af Svend Skriver, tiden fra 1800-1918 af Johnny Kondrup, 1918-1945 af Peter Olivarius og 1945-1965 af Svend Skriver. Det afsluttende essay om tiden 1965-2000 er skrevet af Marianne Stidsen. De seks hovedkapitler er blevet diskuteret i forfattergruppen med megen frugtbar kritik, ideudveksling og revision til følge, så der er i nogen grad tale om et teamwork.
    Vi vil gerne på dette sted vedgå vores gæld til den omfattende forskning på området, dels af decideret litteraturhistorisk karakter, dels på mere specifikke felter. Den indgår i arbejdet i langt højere grad, end det er synligt, men for ikke at tynge fremstillingen har vi afstået fra at referere denne forsknings diskussioner.
    Ud over teksten indeholder bogen 51 gengivelser af danske kunstværker som et kunsthistorisk parallelforløb til den litteraturhistoriske fremstilling. Værkerne er valgt af Poul Erik Tøjner.
    Vi takker Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond for støtte til udgivelsen.

[ t o p ]       [ h j e m ]