Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 1.11.2004
[Opdateret d. 31.10.2008]

ANMELDELSE
Klaus Høeck:
Hsieh
Digte
336 sider
Kr. 298,-
Gyldendal
Udkommet 29. oktober 2004

 

Af
Stefan Kjerkegaard 
Omslag til bogen

"Jeg har en gammel interesse for kinesisk filosofi og I Ching, der løber tilbage til mine første bøger, og som jeg deler med andre kunstnere i min generation. Det er et mystisk, metafysisk system, men det er også, som alle andre systemer, et sæt af variable. Men det er først og fremmest en katalysator, en anden måde at nærme sig verden, helheden på."

"Der er tonet ned for det sproglige fyrværkeri. Måske er der ikke tid til det mere. Til gengæld håber jeg, at Hsieh har en lethed, noget sart over sig. Jeg kunne mærke, at når jeg ville fyre metaforerne af, sådan som jeg kunne i gamle dage, så tænkte jeg, nej, de er for tunge. De tynger bogen."
Citater: Klaus Høeck i interview med Tue Andersen Nexø [Information, 28. oktober 2004]

Kommunal-encyklopædi
Klaus Høeck bidrog til Senturas kommunal-encyklopædi med et digt om Bogense.
Læs digtet


*

RELEVANTE LINKS:

Læs hele interviewet med Klaus Høeck om digtsamlingen Hsieh hos Information...

Læs et digteksempel fra Klaus Høecks Hsieh på Senturas lyrikliste...

Læs Jakob Brønnums præsentation af Klaus Høecks digtning hos Det Kgl. Bibliotek – "...der er noget frigørende ved den stædige og, ikke mindst, vidende fastholdelse af lovmæssigheder i formen, som en afspejling af virkeligheden."...

Via nypoesi.net kan du finde frem til nogle af Klaus Høecks online poesi-samlinger...

Dyk ned i Klaus Høecks digt " The semantic module" hos afsnitp.dk. Digtet stammer oprindeligt fra 1977 og må være et af de første bud på computerlitteratur i Danmark...

Læs Ulf Joel Jensens anmeldelse af Klaus Høecks foregående digtsamling In nomine (Gyldendal 2001) hos Sentura...

Gyldendal genudsendte Klaus Høecks digtsamling Canzone i 2003 – læs et digt fra den på Senturas lyrikliste og find andre links til ting om Høeck...

Klaus Høeck blev interviewet til Sentura #8...

 

Når Terminator skriver digte

Riv appendikset ud af Klaus Høecks digtsamling, Hsieh, og nyd bogen i ét hug uden om alle systemer, mener vor anmelder.

ANMELDELSE: Med god ret mener jeg, man i Danmark kan tale om mindst to former for systemdigtning. Dels er der en digtning, der udnytter en slags systematisk tilfældighed, dels er der en digtning, der udnytter et system tilfældigt. Hvis fx nyligt afdøde Per Højholt – R.I.P – og Simon Grotrian tilhører den sidstnævnte slags, så tilhører fx Inger Christensen og Klaus Høeck den førstnævnte.

Nu afhænger denne skelnen vel af, at man til en vis grad godtager modsætningen imellem tilfældighed og systematik. For den tilfældige systematik gælder det, at systemet opstår undervejs, den bliver til sammen med teksten – imens der for den systematiske tilfældighed gælder, at systemet tilfældigt frembringer tekster. Høeck skriver fx i et digt: "hvad er et sammentræf af/ tilfældigheder/ er det eksempel/ vis disse tolv linjer der/ skyldes et møntkast og hvis/ udfald stemmer overens/ med dets måned: fe/ bruar eller er/ der tale om hæn/ delser der indtræffer før/ deres årsager og der/ for virker tilfældige?"

Digtet handler om årsagens tilfældighed og/eller tilfældighedens årsag, som for mig at se er en uinteressant problemstilling for poesien (men derimod ikke for filosofien); det er nok at vide, at tilfældet overhovedet er.

Systemerne afskrækker
Personligt er jeg derfor også mest til den tilfældige systematik, som Grotrian og Højholt bedriver, hvorfor jeg vil se stort på, hvad Høecks system i det hele taget går ud på, hvis det overhovedet går ud på andet end at producere gode tekster og påpege tilfældets og systemets samspil med hinanden. Desuden fatter jeg det ikke, eller orker måske snarere ikke at fatte det, det skal jeg ærligt sige. Heller ikke selvom jeg mange gange læste det medfølgende appendiks igennem. Senturas anmelder, Ulf Joel Jensen, var i øvrigt inde på helt det samme om Høecks forrige digtsamling på tryk In Nomine fra 2001.

Men jeg tillader mig alligevel let og elegant at reducere det hele til systematisk tilfældighed og min påstand vil være, at meget mere behøver man ikke at vide om det. Høeck har tilsyneladende brug for et kybernetisk system for at skrive sine tekster. Godt så, hvad står der i de tekster?

Her er det først, at Høeck bliver interessant, for han er en forbandet god digter, ingen tvivl om det, men mange, har jeg på fornemmelsen, undlader at læse ham pga. systemerne, lader sig afskrække af dem på forhånd (og se nu, hvor irriterende meget det hurtigt kommer til at fylde i en anmeldelse, der i stedet burde handle om, hvor god en digter Høeck er). Der er alt fra små, søde kærlighedsdigte, til digte om at surfe på og drukne i internettets kaos, digte om sten fra rundt omkring i landet, digte der varierer et udtryk – fx er der mange digte, som ender i formlen "so much for XX".

Opfinder dementier
I det hele taget opfinder Høeck konstant små sprogmaskiner, også uden om de store systemer, der alle sammen frydefuldt fungerer og lader poesien føjte rundt i et bestemt antal stavelser, prototyper, møntkast, formelle variable, hexagrammer, I Ching or Book of Changes, og hvad vi ellers har. Andre gange opfinder han dementier til maskinen, som digtet her:

dette digt er sam
lingens eneste
unikum og så
ledes hverken industri
elt eller maski
nelt fremstillet stammer ik
ke fra nogen prototy
pe jeg garante
rer dets ægthed ved
at signere det
i nederste høj
re hjørne: klaus h. johnsen

Naturligvis påpeger digtene via deres system noget inhumant, måske ligefrem noget posthumant. Men noget sådant er jo kun interessant i forbindelse med sin modsætning, forudsætning, undsætning, ja enhver sætning, i det her tilfælde originalen og signaturen. Meningen er, at man med systemet in mente skal spørge til, hvem der egentlig har produceret dette stykke tekst, og om digtet udelukkende er menneskeligt.

Nødvendige digte
Det spørgsmål, mener jeg dog, er fundamentalt for al digtning, hvorfor systemet til en vis grad er overflødigt, eller det burde i hvert fald smides bort, når det er brugt op. Det gør Høeck til en vis grad også, når han – som det hedder i appendikset – tilfældigt fjerner nogle tekster efter forgodtbefindende ud af den samlede mængde. Af den grund behøver det dog ikke at være overflødigt for Høeck, kunne man sige, som ser ud til at stortrives med og i systematikken.

Systematikken er bare ikke særlig interessant for læseren, men den kommer til at fylde uforholdsmæssigt meget, når den optræder i et appendiks. Jeg citerer rask væk et andet fremragende digt, der "handler" om, at det ikke er et digt:

igen er et digt
ved at lykkes og blive
til ren poesi fuld af
nattelegrammer
og magnolier fuld af
ingen verdens ting
igen er et digt
ved at blive gen
nemsigtigt i snevejret
men jeg har øde
lagt det og skrevet dette
her i stedet for

På trods af systematikken er der nærmest ikke et eneste overflødigt digt i samlingen; de er alle sammen lige nødvendige, og det mærker man, når man læser. Den nødvendighed er der ikke mange danske digtere, der kan præstere over så mange sider. Og derfor er Høeck så god, som han er.

Riv appendikset ud
Men et sidste hjertesuk, for måske er systemerne med til at frembringe disse herlige tekster. Og Gud (?) ske tak og lov for det. Alligevel skæmmer resterne af systemet, altså det der ikke smides væk, digtene. Jeg kunne godt tænke mig at læse en Høeck, der gik sine enjambementer [:meningens overskridelse af syntaksen ved ny verslinje] i bedene. En Høeck der lyttede mere til sproget end til systemet, fx cæsur [:pause], intonation [:sprogets rytme og tone] og den slags.

Sproget er jo blandt så meget andet også et system, der kan udnyttes – man behøver ikke hidkalde andre systemer for at gøre det. Så mit råd er: Riv appendikset ud af bogen, lad dig forundre over de mærkelige titler og nyd Høeck i ét hug.

[ t o p ]       [ h j e m ]